?

Log in

No account? Create an account
Vampire Diares(: - merle_99 [entries|archive|friends|userinfo]
merle_99

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Vampire Diares(: [Sep. 18th, 2011|06:41 pm]
merle_99
[Current Music |Calfornia King Bed - Rihanna]

Het is weer weekend(het weekend is al bij na afgelopen, maargoed)

Ik heb net even de 1e aflevering van seizoen 3 van
The Vampire Diares gezien (:

Ik weet niet of er meer mensen zijn die The Vampire Diares volgen?

Zelf vond ik het eigenlijk een hele leuke aflevering(:

& ik weet dat Annique ennique mij nu haat omdat ik niet verteld heb hoe het verder gaat(:

x
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: ennique
2011-09-19 11:14 am (UTC)
natuurlijk haat ikje!!! de eerstvolgende keer dat we bij elkaar kunnen logeren ofiets gaaaan we kijken! begrepen!!!! EN ANDERS ARE YOU DEAD!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: merle_99
2011-09-19 11:59 am (UTC)
Haha,

Okee Okee goed, dan gaan we kijken(:

Jij blij(:

xx
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ennique
2011-12-09 07:55 am (UTC)
IK HAAT THE VAMPRIE DAIRIES!!!!!!

want ze gaan pas weer veder met afleveringen in januwarie GRRR
ik ben nu bij aflevering 10 maar die is er neit want die komt pas in januwarieee ik haaat hun!!!

XxX
(Reply) (Thread)